yi< xU; do: pL新闻动态

me-te, pL: xU, xyo ti, ko> sL le tD:-ho: mU: kw n. xy, TA: rE: m mD; nD, fu< du 10 mL; m ti> gL: l m

缅甸白氏兄弟有限公司向德宏捐赠 10 万只医用口罩

时间:2020-02-07 17:24:58 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  2 v 3 nyi TA:] me-te, pL: xU, xyo ti, yu xe, ko sL le rui,-li, ce-kao, kuD: mU: KL: L. lA; sE: j lA; Ko gu. KLu a, kw be n. xy, TA: rE: m mD; nD, fu< du 10 mL; m tD:-ho: tA< ti> gL: l.o] m:-xU: kw be tA, ko, l si< tD:-ho: yi< xU; bU; mU n. do; n. hD. xe xe: kw, cw, pe, tu: k: FU: me: ho: mo< zu. kw tA, Ci l k< nA< Ti: mU: Ti: lo. kw n. do; k: FU: me: ye su tA< pL gL:} me-te, pL: xU, xyo ti, ko sL su le bA si< sD< le m ny] yi< w: ko sL ny nA FI: wu: gu. vi. V lo] Ti: Ko; nA' kw ce-kao, KLu a, kw be me-te, kw wu: do je ty< m xi> yi nA Fi: 100 bE nA' kw 70 bE m: Fi m ny yi< w: le co-kuD: kw be wu. si< me-te, kuD: kw tA, wu: je lo] TE> Ti: hw, co-kuD: kw mD; nD, fu< du m: rE: lo: m pL< du] yi< w: V"mi nU ni, ti> si< n. do; n. hD k: FU: me: ye ji. le fi n, m bE L: kw sA; do j ni, xU lo}