yi< xU; do: pL新闻动态

si, Py Ti: Py bi di. Ti: m kw be bo z: l cE, hw mL m

一叶一蚕铺就致富路

时间:2020-01-03 09:32:59 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  Qlo< nyi kD ny tL t< a: mL m: jo. se: TA le yi< Py lA< lA< le: m bU: z. Py: FD, si< bU: R c< wu: l ty< m tA< lo< mo TA Vw ni, m kw sA; TU; ni, a: KL< te, lo}q TE m ny Pai:-fao-tu< le cy: ty< m cy: KL: Vo} Pai:-fao-tu< ny wu-C,-lu, xy,ly-fi ce> Fui kw ho: mo< su Fui cu rE, ye ty< lo] yi< ny v mi 80 mu kw bU: z. zi. tL si< bU R ho: vU. me: ye ty< lo}

  yi< le bA QK, kw m: rE z: ty< go: d. m mi nA tA< Fui wui hui, mE du: kw be ru fi< lo: kD si< fai, Ti: hw, d. P: ku< P: tA< CE pao gL: si< K, kw m p xy; Fo zu t< bo z: l cE, me: kw ho: sA; TU; lo} q

  yi< wu< Ti: hw, ye xU: nyi> TA le yi< ny 3 tu 594 Kw< wu: z: mL kD lo} bU: z. zi. tL bU: R: vU. me: ny TE nyi: s KO; si< wu-C,-lu xy, kw bo z: l n, m me: cE, hw mL si< ye sA; TU; tu l ty< m Ti: me: V lo] yi< wu< TA: gw xU: m: ji. le si< me: TE m m: ye gw l] TE m kw be p xy; Ti: bE su sA; TU; ni, by: leo] p xy; tA< sA; w: te, l fi n, m bE L KO l m TE nyi: KO; ny fai, wu-C,-lu, xy, kw be ho: mo< si< bU: z. zi. tL. bU: R vU. me be sD< ni, ci, xu kw ho: ye tu l lo] yi< w: ny t: ye: le ho: mo< m gw l cE, tA< mo< sA: TU; lo}

  xU< mo p xy; sD< ni, ci, xu m: jo. su tA< ny sD< ni, ci, xu: m< gL:] lo-Cw cE, se, ko sL su tA< Ku, tA. l si< Pu rE gu kw Pu do fi] xU< mo p xy be bU: z. zi. tL gu be bU: R vU. gu a: jU: TI: ni, Ti: w sA; d. m ny, lo< si< Ti: le sA: TU; me: ye lo} bU: R KL x< ru F. l TA ny K, kw m p xy; tA< w: PU: gL: si< wu< rE m kw be Pu hw w: g; gu ci< cy vi. lE fi kw jo l fi lo} TE m b. si< K, kw lL we we l m be bU: z. sL: tL dE; l m yi< jU, tA< ny< t< si< we R: co k: nA, l me: kw mi Pu hw mL fi n, m j: gL: ty< lo} a mL wu-C,-lu, xy, kw bU: z. zi. tL b. l m a: jU: ny 700 mu Ci jo. Vo] bU: R KL x wu: si< hw, mL n, m Pu ny Ti: KO; kw 20 Kw< CI jo. l d. lo}