yi< xU; do: pL新闻动态

tD;-ho: cLu ni, m Fo. xU: xyo: hui, me: gw zE zi; du ye m

我州第37 个民族团结月民族学会工作座谈会召开

时间:2020-01-03 09:31:13 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  10 v 22 nyi nA; jU. TA tD:-ho: cLu ni, m Fo. xU: ho, lA; Ko me: ye v. 37 hw, xyo: hui, me: gw zE zi; du ny m:-xU: kw ty< si< hw, hw, be Ku. zi; kD} zi; du kw cLu wui C: wui] cLu wui To c, pu pu, c: rE-ye-cE] cLu rE t, C: wui hui, Ju cu rE, cLu Ju le cu xi: y;-li,-ye] cLu cE, xe: Ju cu xi: li-Cw] cLu Ju, Te ci k, pu, tao-xyo-rui,] hL< TA cLu cE, xe Ju cu jU: w: mA; nyi ko, m yi-cE,-lai: bu Co t> Ci l lo} zi; du kw Ti: kuD lE' m ni, m Fo. xU: ho, lA; Ko me: ye ji. le su tA< xE< gL: kD m be ro ye-n sD kw Fo. xU: Fo. je ho, lA; KO me: a li ye ji. le fi n, m zi; du ni, lL: tA< so kD se: lo}

  TE m be Ti: le cLu tai xyo: hui,] cLu ce-po xU: gw l me: ho: mo< zu] cLu li-su xU: gw. l me: ho: mo< zu] cLu tD-a xU: gw l me: ho: mo< zu] m-xU: mU: kw m a-C xU: xyo: hui,] cLu xD Ko le: TE my Ci m ho: mo< zu kw m Fo ti> bu le ro cLu ni, m Fo. xU: ci< Cy: ho, lA; Ko me: a li ye ko, l m be a< xU: ye x< du jo m be fai, a li tA< mo< sA; TU; je n, m bA pL m< gL: lA; Ko kD lo} zi; du kw xi-ce,-Pe: fo xu ci, le ni, m Fo. xU: ho, lA; Ko me: ye ji. le fi bA m tA< bA m< gL: lA; KO] a li si< me: TE m tA< ye ji. le] ye zo: le] ye gw l ho, lA; Ko. le si< co hw: Fo> xU: Fo. je vi. d: m tL Pe; l fi}