yi< xU; do: pL新闻动态

mA; ye n: kD k< nA< bo z: l cE, kw sA; TU; ty< m y:-yu-Fi

奋斗在幸福路上的退伍老兵杨友启

时间:2020-01-03 09:14:07 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  m:-xU, xe-k xy Ce:-Fai,-T: K, l: Fo. y:-yu-Fi ny mA; ye nyi su V si<] 60 Ko; jo. l k< nA< V"mi hw< hw< d. d. le: bo z: l cE, kw sA; TU; ty< lo} Fo. mo: y:-yu-Fi tA< 1956 Ko; kw vU. t< lo] yI< ny Fi; Ro TA: le R: CU: do le si<] 1977 Ko; yi< 21 Ko; jo. l TA: mA;ye dU: je mL lo} yi< wu< yi< mA; ye dU: je TA: ny lo-Cw kw ty< lo] yi< ny sA; jo. P: V m kw be] tD:-ho: mA; zu d: m. kw Ti: fi< le, so l fi si<] Kui-me: kw tA lA; Ko. ye ny] 3 f< m mE do: ru mL ko, lo}

  1979 Ko; TA:] y:-yo-Fi ty< m mA; zu tA< we:-x kw yE:-n mA; be bo lA; Ko. ye n, m mA; fU, Ci l lo} y:-yu-Fi bu we:-x kw bo lA; Ko. ye m ny 1 Ko; V lo] m-li-Po xe, p;-pu, xy kw ty< si< yE:-n: mA; dU: l kw k: t< su ye lo] go TA: p;-pu, xy kw yE:-n: mA; zi: zi: pE, pE, ny m: dL: Ci l ko,] go lE V"mi p xy; L; gw: gw: t< si< m: n: lE; nyi Ci l ty< m kw be a KL my py lo] Ti: hw, TA: yE:-n: mA; m: dU: Ci l ty< bB, be C: nyi je ny] si, nA mi kw m: ji. m mA; zu tA< tD, TA; si< bo lA; Ko. tu l ny] yi< w: tA< ho: mo< su p c: tA< se; si<]cu: c jU: w mA su y:-yu-Fi tA< ny Ju, p C: jU: w: gL: mA l lo}

  C: nyi me: ye TA: yi< w: ny mA; bU. FU: m: gw:] K, mA; be Ti: le p xy; bU. FU: gw si< m: n j gu j b: be w ci si, nA kw co nyi je n k, lo] yE:-n: mA; V"mi p xy; bU. FU: gw t< si< C: nyi co B,] go lE nyi mD: nD, KL: a: KL, m: x< TE. d.] yi< zL r mo t< si< my Ci my lA; C: nyi mL m do: xU: me: cE, ny ni, F. g; po< mA; zu kw bA gL: Ci le n t< lo bA}

  1980 Ko; y:-yu-Fi mA; ye le; l k< nA<] yi< ny K, mA; tA< ho: mo<] xy Ti: f< no: ci, c, kw me: ye] ci< Cy: z. tL wo: tL] by: vU. so] Ti: RL. me: ye sA; TU;} TE nyi: s Ko; ny cE, Ju le to, j si< j go ji. kw K, xU; tL Ci l] go lE V mi y:-yu-Fi ny sA; TU; co le su V nyi] w: ci kw by: vU. ye ty< lo} Fo. mo: yi< ny mA; zu kw ty< TA: m le be Ti: Fi; sA; TU; Ku. m tA< ro: Fi; Ro su a: jU: so ru du Vo}

xy, me: mA su m;-sD-cU