yi< xU; do: pL新闻动态

ye:-n: sD wui sD cE, Ju mU: sA; pao: ji. le n, m C: nyi me: ye zu 4 zu kw dL: n, m te, hw, be To: L: lA; xu bo v gu ny wu: po< kw bA pL t< lo

云南省委、省政府第四生态环境保护督察组关于公布举报电话、邮政信箱的公告

时间:2019-10-15 18:49:01 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  云南省委、省政府第四生态环境保护督察组关于公布举报电话、邮政信箱的公告

  ye:-n: sD: mU: sA; pao: ji. le n, m C: nyi me: ye zu tA< ho: mo< su le { 2019 Ko; sD: Ti: f< mU: sA; pao: ji. le n, m C: nyi me: kw Q Po, lo< nyi q si< yi< zL C: nyi ti si: le n, m bA pL q ( C: nyi To: L: 2019 Ko; 15 hao, ) kw bA t< m tA< Co. si<] sD wui sD cE, Ju 4 zu Ti: zu m mU: sA; pao: me: kw C: nyi zu ny tD:-ho: kw l si< sD: Ti: f< mU: sA; pao: ji. le n, m C: nyi me: Q Po, lo< nyi q l lo] Po, l m yi< jU, ny 10 nyi} Po, lo< ty< m TE Ti: fi< ( 2019 Ko; 10 v 15 nyi kw be 24 nyi kw Ci ) te, hw, dL: n, m ny 0692 3029890] To: L lA; xu bo v gu ny 云南省德宏州a302号 C: nyi zu tA< te, hw, dL: gL: n, m yi< jU, ny nA; jU, 8 jU, kw be s Kw 8 jU, kw Ci V lo}

  sD: wui sD cE, Ju le bA m be C: nyi zu ye n, m D. pi< tA< Co. si<] C: nyi zu Vo lo< t< m te, hw, be To: L: lA; xu ny tD:-ho: cLu kw mU: sA; mU: lo. lU, by] mU: sA; pao: me: ye m: zo: gu jo. m bA gL: lA. bA ty< m V lo] nE< bA; cE, kw ye m: zo: m bA gL: l m ny] tD:-ho: cLu be nE< bA; me: yi< go Ti: xU: kw gw: xU: su tA< lA; jE. kD j CU. lo}

  ye:-n: sD wui sD cE, Ju mU: sA; pao: ji. le n, m C: nyi me: ye zu 4 zu Ti: zu

  2019 Ko; 10 v 15 nyi