yi< xU; do: pL新闻动态

Pu. xU; xy, do si< rE: tu kD ty< Vo

新版人民币来了!

时间:2019-09-06 15:55:21 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  8 v 30 nyi kw co-kuD: Pu. yi< xU; pL do l lo} TE Ti: hw, xy, do t< m Pu. xU; ny hL< TA: m be 50 Kw< m jo.] 20 Kw< m jo.] 10 Kw< m jo.] 2 Kw< m jo.]1 Kw< m jo. be V lo} 5 lL< m le: xy, do t< V"mi] a: KL< Ti: To; si: si: bi. bi. le: t< si<] yi< kL< tA< k: hw< le du sD< ni, a: nA< dA, lo}

xy, me: mA m;-sD-cU