yi< xU; do: pL新闻动态

ye Py: tL si< Pu hw mL m

“金叶子 ”喜丰收

时间:2019-06-06 11:09:01 来源:德宏团结报傈僳文

  Qye Py: 3 mu tL si< 590 ko ce FD, wu: kD ny Pu 1 mL; 5 tu 4 vy 56 Kw< wu: mL kDo] d. Vo}q cy: KL: TE m ny lo-Cw xe, c-Ju cE, te:-s Fui vi. Ku: kw x ty< se: m p xy; ha>-xU: le ye Py wu: Pu ru mL TA ni, Pu Pu le: bA do l m V lo}

  fi ni, 5 v Ci l TA] Ti: nA; le Ti: nA; ye Py: tL p xy; bu ny To: l ci kw be xU. lA. lA le: m ye Py: go t< si< ye Py: x gu kw go wu: gL: l lo} ye Py: x: gu kw ny mo do dU: dU: do> do>] l: Fo a: my, jo lo] ye Py tL p xy; bu ny ni, Pu k, Ci: nyi fi ni, m ye PY: PU: n> nyi lA; KO.] ye Py: x mL m n> nyi lA; Ko. bA si< a: KL, k, Ci ty< Pe: L. lo} a mL kw Ci l TA] lo-Cw xe, kw ye Py: tL t< m a: jU: ny 5<99 mL; mu] TE m NA' kw a< to< kw ko. m ye Py: ny 3< 91 mL; mu] mu F. kw lE< m ye Py ny 1< 83 mL; mu] nE< bA ny 0< 25 mL; Mu V si< xy, cE, 7 m] Fui wui hui, 49 m] Fui me syo fu 458 m] ye Py tL p xy; 8 tu 6 vy 86 vi. V lo] ce t: li K hu, 789 vi. Fo R 3 tu 1 vy 62 ro] go lE si< ye Py: tL Pu rE hw mL m ny 25<5418 mL; Kw< V lo}

  ye Py tL me: ny lo-Cw xe, kw Ti: Fi; rE z: yA; l ty< m xU: mo me: d: m Ti: me: V lo] x su tA< go tu gL: me: ye ko l k< nA< lo- Cw xe, su ny ye Py: tL me: d: m tA< ny, t< si< yi< xU: yi< je kw be te, te' sA; TU; si< x< su tA< go tu gL: me: ye ty< lo}