yi< xU; do: pL新闻动态

rui,-li, mU kw ny a KL< lo< bi. m

瑞丽:风景这边独好

时间:2019-05-07 20:06:24 来源:德宏团结报傈僳文

  fi> ni, Ti Ko; ny yi< xU; co-kuD: tL tu kD 70 Ko; bi. l m vy; nyi V. lo] wu: hL. wu b: 70 Ko; sA: TU kD k< nA] ro: kuD ny mi. nA kw be mu kw kw pL< le ty<} a jU: su be ro: PU: P: kuD: tL tu kD 70 Ko; bi. l m tA< xE< gL m vy; nyi kw] ro: PU: P: kuD: wu: l mo> l ty< m tA< mU: ko, dU> dU su tA< mo< gL sD< le fi n, m pL< du] TE Ti nyi kw be] Vw. nu bA pL To: L xy, do> su ny ye ji. m 7o Ko; be yi< xU; mU FI; kw sA; TUqm To: L xy, do si] yi, xU; co-kuD: tL tu kD 70 Ko; T. po] tD:-ho kw m PU: L xD, hui, gw> l me a> li be ye ji. l ty< m Ti le,] yi< xU; mU: FI kw pu, mD Ti m. le Ti m. m> tD:-ho wu: l mo> l me kw sA; w ti> gL t< m tA< te, te<; bA pL nA, lo}