yi< xU; do: pL新闻动态

sD cE, Ju ho: mo< su ro: cLu kw C nyi l m

省政府领导到德宏调研

时间:2019-05-07 19:42:19 来源:德宏团结报傈僳文

  bA pL do: 4 v. 11 nyi TA] ye:-n sD> rE me cE, Ju Ju, sD c>] c-kuD:- hw] sD wui To> c, pu, C wu, Ju, pu, c y:-kuD:-co> bu Ti ho m ny] 10 lL< mU ko, dU> dU ye:-n vi. mU su zi; du CO. zi; m kw] tD:-ho cLu rui,-li, lo. PE. kw Ci ye si] mU: KL mU lA; kw m PU: L t> lA: Ko me a li> be ye ty< m tA< te, te<; ve: lo< nyi kD lo} sD ye me C nyi zu ny fe-kao, kuD: mU KL kw m co> me> xui, m: pL> m gu: ju wu. wu: gu] ao,-cLu jU. Ku: kw CI ye si] fe,-kao kuD: mU KL kw xui, PU m: pL> CU m gu ju: gu xU ve: lo< nyi kD lo} fai, k< nA ny rui,-li, PU: lo. wu. wu: gu kw C nyi kD lo} mo; lo ny rui,-li, lo. PE. kw m lo,-tao a< nyi: a< V; wu. wu: gu] a< nyi: a< V; se: wu: gu] rui,-li, mU: KL kw sA< xU wu. dU: l m tA< C nyi gu C: nyi kD m Ti le, ny] mU: KL kw m CI> nye be ko> sL su tA< ko> nye kw m: sA. M yi. jy. yi< zL ye xy. le si] p> xy; FO. jo me kw T: KL. lL: le fi bA lo} cLu wui C wui] rui,-li, xU, wui xu ci, ko-ye:-zui>] cLu rE me cE, Ju> Ju, cLu c li-cE,-hw] cLu wui To> c, pu, kw m ho mo< su le CO. B, si C nyi kD lo}