yi< xU; do: pL新闻动态

tD:-ho ny, do: yi, xu Tw: wu.-l-kui kw CI yeo

德宏金孔雀艺术团抵达乌拉圭进行文化交流

时间:2019-05-07 19:41:11 来源:德宏团结报傈僳文

  bA pL do: 4 v. 16 nyi nA; nA 8 jU, TA] ye:-n tA< tai, pyo si wu.-l-kui kw sD< ni, j lA; Ko je m tD:-ho ny, do: yi, xu: Tw; 18 ro m ny] wu.-l-kui xLu> tu mo:-tD-wui-ti-y: kw CI yeo} sD< ni j> lA: Ko ty< m vy; nyi kw] tai, pyo Tw: su ny wu.-l.-kui kw m lo. PE. d: m Pai-s.-tu, sD> kw mu: gw: gw> m< gL] tA> be tA> m< gL nyi be ye kD lo} Pai-s.-tu, sD> sD> c ji:-le:-A:-mo:-K>-l-p-lo: FO. ti] sD TE Ti m kw m si: P: d: m bu ny tai, pyo Tw su tA< hw< hw<; be Ko. ru. m zi; du Ku. zi; kD m b. si] nyi: CE: su ny 4 v. 17 nyi TA: j> lA: Ko m zi; du Ku. zi; kD se: lo}