yi< xU; do: pL新闻动态

yi< do: s cE,

简讯三则

时间:2019-01-04 14:21:15 来源:德宏团结报傈僳文

  1] 1 v. 1 nyi s. Kw] Qa< di bi. zi; m co-kuD lo. PEq tA> lA: Ko gu le mQbi. lo; le zi; duqny] co> y> Cai ce> Pe: tao, kw hu> do l.o]bi. zi; m tD:-ho ny fai, Ti hw, PE; do, my> do mL leo} tD:-ho cLu wui Ju, xu ci,] cLu c>] Qa< di bi. zi; m co-kuD lo. PeqtD:-ho tui, tui c wui,-k> ny] co> y> te, xU Tai Cai: ce> Pe: tao,su be Ti le,] tD:-ho mU: kw m z: xU a li be TE KL. CI mi. m] mU: mi TE KL. CI lo< bi. m m< mi: bA pL m< gL kD lo}

  2] 2018 Ko; 12 v. 31 nyi TA] yi< wu< Ti lL< m co> me> yi< do: x> bo su PE; do, my> do, lA: Ko m zi; du ny rui,-li, kw Ku. zi; kDo} yi< TE Ti me ye su le bA] co> me> yi< do: x> bo su PE; to, my> do, lA; Ko zi; du ny a KL< ji. m zi; du Ti m. V. m le: m: Fi] co> me> sD< ni, so> lA: Ko du me: d: m Ti me V. se: lo] tD:-ho ny zi; du TE m tA< m: n: n: Ku. zi; yA; je ku< lo}

  3] 2018 Ko; 12 v. 30 nyi be 31 nyi TA] ye:-n sD 10 lL< m Fi lA< su go. nU, lA: nU, tA> bE tA> lA: Ko. me ny tD:-ho cLu go. nU, lA: nU, me ye gu kw ye kDo} Ti sD lE<; m cLu xU, go. nU, lA: nU, tA> bE: tA> me ye m xyo: hui,] tA> bE m< me ye gusu] yi< TE Ti me ni, nU< su 2 tu ro m: FI m ny ye me CO. ye kD lo}