yi< xU; do: pL新闻动态

lo,-c: K, l: Fo. si: si: xy. xy' vy; nyi Ko.

弄璋镇开展移风易俗工作成效显著

时间:2019-01-04 14:08:05 来源:德宏团结报傈僳文

  si: xy. me: cE, kw lo,-c: cE, t: wui be cE, Ju le te, te, ho: mo< si<] a mL TA: si: xy. mE do: ru mL m Fo. K, 13 K, V si<] Ti: xe, lE< m K, l: Fo. ny yi< w: tA< nyi so tu kD bA ty< lo} Fo. jo. cE, kw hL< TA: m: ye zo: m a: jU: lo t< ye si< si: si: xy. xy. ye tu je ty< m Vo}