yi< xU; do: pL新闻动态

ho, lA; Ko. bA pL To: L: xy, do su s. hw, Ti: hw, yi< do bo m be xy, tE, m so zi; du Ku. zi; kD m

德宏团结报社第三次开展编校质量培训

时间:2019-01-04 13:48:47 来源:德宏团结报傈僳文

  bA pL do: 12 v. 22 nyi. tD:-ho: ho, lA; Ko. bA pL To: L: xy, do gu. ny {ye:-n: jyo, yu:[ To: L: lo< me: mA. su m< P:] ye:-n: sD kw To: L: xy, tE, me: a< di: ye ji. su ye,-xy:-hui m< P: hw> si<] yi< do: w. zL. bo ji. le fi n, m] To: L: lo< me: w. zL. ve: ji. le fi n, m] fai, bo Cy. le my: gu. kw ti> si: le fi n, m so zi; du. s. hw, Ti: hw, Ku. zi; kD lo} ye,-xy:-hui m< P: le m< gL: kD m 5 cE, jo. lo] Ti: ny tE, m pao, cU: xy, do cE,] nyi: ny bA Fe, t< m Ku. xU: tA< ve: xU: nyi si< rE: zo: le fi n, m] s ny Ti: Py< To: L: nA' kw xu, fL, bo tE, le fi n, m] li> ny sA; ve: du] n: KL:] lo> KL: bu. a li rE: n, m] Vw: ny To: L: kw jy: KL: tA< a< xU: To: L: fo, rE: n, m bA m< kD lo} yi< ny ye ko, l m yi< TE. Ti: me: kw to, zo: m Cy. le gu my: m tA< mo<] xU: wu. a: my, cE, ru do l si< bA m< kD ny yi< do: bo su bu. si: si: ve: mL le lo}

  TE Ti: hw, so zi; du kw ho, lA; Ko. bA pL To: L: xy, do gu xD, c:] fo pe ci: xyo:-ye, le bA] To: L: lo< me:] xy, tE, me: ye su ny s. m j. gu. yi< cE, sE: gu m: jo. >] ni, m yi< zL kD ho: t< si< le: ye ji. ye zo: le lo} a li Ti: To; D. pi< mA. su V"mi ko fo: me yi< zL ye n t< lo] go si< le: Cy. le ku nyi< le l] yi< do: bo TA: m: ve: mL kw To: L: mE, nyi] nE< bA; su tA< my: ny n> nyi] go lE si< le: To: L: bo m Ti: le ny ci< Cy: mi a KL: so SD< du jo.}

(Po, su yi:-pe-ro: 翻译:余秉蓉)