yi< xU; do: pL新闻动态

Cao: ko; yi< PU: Ti: Ko; mu Ti: Ko; E t< kw T: dU: j: my:

草果价格让人欢喜让人忧

时间:2018-11-16 11:06:54 来源:德宏团结报傈僳文编译室

a: ni, TA: Cao; ko; yi< ji: Ti: ko ce kw 22 Kw<] lE< ju t< m ny Ti: ko ce kw 100 Kw< wu: mL ko, su jo. lo] go si< fi ni, ny yi< ji: tA< 7 Kw le: gL: l] yi< ju V"mi 35 Kw< le: wu: mL ty< si<] Cao; ko; yi< PU: dA l m tA< Vo lo< ty< su jo. lo}

  ko, l m a: my, Ko; kw a< TA: mi TE lE V lo] Cao; ko; yi< PU: Ti: hw, ny wu dA l] Ti: hw, ny E y; je] Cao; ko; L. lA; ye su V"mi Ti: hw, ny nA; nA; l] G; nA le ny yi< PU: a: KL< ji. kw m: wu. mL] G; my le ny yi< PU: dA l m: d.] fi ni, m le be a mL 11 v. kw Ci Cao; ko; m: G; wu: gu ny] Cao; ko; tL su ni, m a KL dU: j: my: l lo} w: ci mU: su tA< go. j to, j m me: kw cE, Ju ny a< TA: Ti: Ko; V"mi a KL sA; TU; ty< lo] tL xU: tL je: be jE: R: vU. cE, kw wu< nL< dU j] yi< xU< hw tA, gL: l] TE lE ye ko, l ty< si< a mL ny mi CU: tL su jo.] s, Fi, tL su jo.] go lE V"mi ye xU: nyi ty< m le: V se: lo] Cao; ko; tL t< su ny a: my, jo. lo] ye:-cy kw ro: li-su xU: nA; nA; tL ku< l si<] Pu. hw cE, Ti: me: V be sA; TU; ty< lo} a mL Cao; ko; tL su TE lE ho: fo: xD, ye b. l ny] dU: j: s. du jo. l si< fai, lA; xU sA; TU; ni, jo. l Vu}

  ( bo su m;-sD-cU)