yi< xU; do: pL新闻动态

tD:-ho: be Tai,-kuD: t: Ju. Ju. PE; to, my> to lA; Ko kD m

泰国达府代表团前来我州访问

时间:2018-11-08 10:06:24 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  10 v. 30 nyi TA] cLu wui Ju, xu ci,] cLu c wui,-k> ny m:-xU we R: yi; t< gu kw ty< si] ro: cLu kw kuD: me n> nyi lA; Ko l m Tai,-kuD: t: Ju. Ju. yi. c-lo:-li:-x>-we:-s. bu be PE; to, my> to lA; Ko kD lo} Wui,-k> ny Tai,-kuD: kw be l m tai, pyo Tw: su tA< hw< hw<; be Ko ru. kD lo} yi< le bA] tD:-ho cLu ny t: Ju. be sE: j. lA: Ko me tA< a KL< nyi PU: lo} 2009 Ko; 3 v. 24 nyi TA: le] tD:-ho cLu be t: Ju nyi: CE m ny kuD: me se: j lA; Ko tu l. si] nyi: CE su wu: l mo> l cE, kw ji. gu a wu, jo le lo}