yi< xU; do: pL新闻动态

cLu le: nye: cyu: su le si, zi. tL m le be To: L: so R: tA< ni, Vo ty< m

“树木”与“树人”并重 关爱与培养相伴--州林业局关心下一代工作侧记

时间:2018-10-19 11:46:47 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  xi:-ce,-Pe: fo xu ci, bA KL: Qsi, zi. tL wu: m yi< Fi. Ko;] Fo. R: m< Te. m yi< vy. Ko;}q kuD: cy sA; my ny Fi; lA< su tA< Vo lo< ty< m pL< du] yi< w: tA< ni, Vo m me: ny my: my: ye n t< m b. si ye ji. ye zo: le n t<] TE m ny co hw: Fo. xU: Fo. je: wu: l mu l cE, kw sA; TU; ty< m V lo} Ko. l m TE. 5 Ko;] cLu le: nye: cyu: su ny To: L: so R: tA< m: n: n nyi] ni, Vo ty< m pL< du] xD, hui, p xy; V mi ji. m KL: a KL xE< gL: ty< lo} 2013 Ko; 5 v. le: nye: cyu: t: fu kw zi; du Ku. zi; kD si<] ko fo: syo fu c: ny cyu: t: fu> xu ci, ye lo] yi< le ko fo: me: ye n: kD su Fo. mo: bu. tA< wu< si< me: ye zu.] Fi; lA< zu.] R: mL; R: zu. 3 bE bE. si< To: L: so R: ni, Vo: me: sA; TU; tu je lo}

  2013 Ko; 9 v Ko. l T. po<] le: nye: cyu: su le t, xyo: Kao: dA je m so R: 7 ro m tA< Pu. 8000 Kw< xE< gL: kD lo] fai, a< di: Te. m R: nE R: 15 ro tA< Pu. 3770 Kw< gL: si< ni, ku gL: lo} Qa li k, nyi. yi< ko< sA< xU: tA< pao: j n, m? cyu, j n, m?q Q ci< Cy: kw be yi< ko< sA< xU: pao: me: ny a li ye tu je n, m?q yi< tE yi< jo. m mU: PE; tA< pao: m SD< ni, m< gL: ci> ti, 2009 Ko; kw be ye tu je T. po<] cLu le: nye: cyu: su le co y> ci wui xU< mo me: gw: xU: C: nyi. fu:] tD:-ho: ko> a mA; pe J: cU tui,] cLu R: nE R: To: L: m< gu.] m:-xU: 4 m Ti: m syo xyo:] fai, nE< bA; m 33 vi. tA> wui, su tA< Ko. ru kD lo}

  cLu le: nye: cyu: su le ye:-cy xe, cU-n: xy cU:-n: Fui su tA< go j to, j me: ye ko, l T. po<] K, nA' kw ty< si< to, j me: ye su ko fo: tui, ny vi. Ku: kw m Fo. wu: Ku. zi; si< yi< do; k: FU: m sD< ni, te, te, bA pL] yi< do; fi< l kw a li r mo n, m bA m< gL:} TE m le: m: Fi. yi< w: ny K, p xy; bu. be Ti: le z:] Ti: le do] Ti: le yi; t<] Ti: le me: rE:] K, Fo. R: a li Fo. jo. ty< m tA> nyi ve: nyi] dU: j: j] mao-Fao fai, R: mL; me: gw. zE. syo fu kw Pu. 2 mL; Kw< PU: m co, fL] p: tL a: jU: 60 Tao, to, j kD lo}