yi< xU; do: pL新闻动态

m:-xU: kw Qv m zL: kuD: To: L: U guq ye wu< tu m

芒市乘象国书社揭牌

时间:2018-10-11 12:19:47 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  To: L: lo< nyi ni, xU su my: l si<] mE do: jo. l n, m bE. L:] 10 v. 9 nyi mL; KL; 8 jU, kw m:-xU: kw Qv m zL: kuD: To: L: U guq ye lo}

  Fo. mo: m< mi: c t< kw] a: nE TA: m:-xU: kw mA; dL: lA; Ko. ny v m zL: t< si< dL: lA; Ko. lo jo:] TE m kw sD< ni, jo. P: fai, Ti: To; To: L: V< nyi ny] m:-xU: kw cU cU v m le gu: ju: fe,] v m le mo. do. go] v m zL: si< mA; dL: be ye ko, m a: nE m< mi: yi< zL hw c mL lo} vy; nyi yi< jU, a KL Ci pL< le ty< du V"mi] l: Fo. ny yi< ce yi< wu< jo. lo] a: PU: a p ye ko, l m sD< ni, tA< cy, nyi so ku< n t< lo] m< mi: c t< m mU: to< ny mE do: a: KL< jo. lo}

  m:-xU: To: L: bo cE, kw ho: mo< su c-fai,-xyo: le m< mi: fai, xy, c mo< gL: si< Qv m zL: kuD: To: L: U guq a li ye tu kD m bA pL lo} Ju, cLu C: jU: w: mA. su y:-xU,-cw ny Qv m zL: kuD: To: L: U guq kw t Ci l si<] To: L: bo su a: KL< my: l fi n, m j gu tA< mo< sA; gL: lo} ro: tD:-ho: kw To: L: a< di: bo ku< m nyi:-kuD:-Cy:] c-fai,-xyo:] li-ce-Cw] li-ho:-we, TE 4 ro ny ci< Cy: To: L: a li si lo< nyi si< my: my: bo ku< l m c mo< gL:] ci< Cy: le bo t< m To: L: U mo< gL: be ye lo}

( be: nyi su be bo su m;-sD-cU 文图:麻生芝 )