yi< xU; do: pL新闻动态

yu, fL sL, sL: vu ru tA lA; Ko. m

抢柚子比赛:群众乐在蜜柚中

时间:2018-10-11 12:16:00 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 10 v 4 nyi TA: co me: pao po Kw hw pai: kw ny yu, fL sL, sL: vu. ru m tA lA; Ko. lo} do: bo su yu, fL sL, sL: tA lA; Ko. kw lo< mL m ny] yi< vy yi< mL; m: Fi; m p xy; ny rui,-li, cy kw> C: kw zi; l si< k, Ci: Ci: be yu, fL vu. ru m tA lA; Ko. l lo] yi< w: ny yu, fL vu. ru m kw mi k, Ci: mL] a KL mi m yLu, fL mi mL z: kDo} rui,-li, xU, cE, Ju TE Ti: hw, yu, fL vu. ru tA lA; Ko. kw wu. m yu, fL ny 3 tui m: Fi. V lo] Pu ny 2 mL; m: Fi. rE kD lo}