yi< xU; do: pL新闻动态

yi< do: 2 cE,

新闻简讯二则

时间:2018-10-11 11:53:35 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  10 v 2 nyi TA: Q Ci Cai ye-n: ye do, tD:-ho: f lA; Ko. si ji me: ye q m go. nU lA; nU sD< ni, mU: co k: nA, pai: ny m:-xU: kw ye tu jeo} TE Ti: hw, go. nU lA; nU sD< ni, mU: co k: nA, pai: kw ny ye-n: sD: Te rE s xy, ye Te le mo sai, ny tD:-ho: kw tA lA; Ko. me: ye lo] fai, D tA lA; Ko.] yi; t< gu mA. t< si< j sE] mo: To: fL tA lA; Ko.] Q mo b l x qsi nA mi kw j sE tA lA; Ko.] fai, tD:-ho: cLu: 2 lL< R: nE R: Ci PA; To; ci du m: jo m a< ci li zL tA lA; Ko. be a: my, xU: ye kD lo}

  10 v 3 nyi lo-Cw xe, 11 lL< mu: nao fo go pai: ny c-Jo cE, Q me zu we hw, q kw C kw ye tu je lo] yi< mL; m: Fi. m mU: co k: nA, su a: jU: Ti: le be Co:-P: gw Co Ce, kD lo} pai: kw ny Co:-P: mu: nao gw. 4 C Ce, kD lo] fai, Co: P: xU: D gw gw t< si< tA be ye m< gL:] kuD: b L lA; ye su be gw zE zi; du Ku zi; kD] Fo. ni< xU< go. nU lA; nU yi< tE yi< sD< m xU: tA lA; Ko. m ye] a ci li zL tA lA; Ko.] mo do mo: To: si nA mi kw zi; du d. m ye] fai, me-te, be co-kuD: m Co:-P: mu: gw gw su] mu: gw gw m< gL: be ye kD lo}