yi< xU; do: pL新闻动态

rui,-li, co> me nyi: kuD: p> xy; pao po Kw: hw> pai: ye m

中缅胞波狂欢节在瑞丽市举办

时间:2018-10-11 11:43:16 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  9 v 25 nyi be 10 v 7 nyi kw Ci 18 lL< co me: pao po Kw hw pai: ny rui,-li, kw zi; kD lo} 10 v 4 nyi mo; lo; TA: pai: ye tu kD lo] pai: kw ny co me: nyi: kuD: m mU: to< kw a< ci li zL tA lA; Ko. m ye] nyi: kuD: m p xy; bi xy; t< si< jU. Ku: kw co m< gL: m ye] fai, tA be ye m< gL: be a: my, xU: ye kD lo}

  TE Ti: hw, pai: ye m ny tD:-ho: cLu we] tD:-ho: cLu cE, Ju] me-te, mu-fe mU: cE, Ju le wu< tu si<] rui,-li, xU, wui] rui,-li, xU, cE Ju] rui,-li, mu-fe cE, Ci cE, Ju le pai: me: ye m V lo}

  TE Ti: hw, pai: ny 9 v 25 nyi kw be 10 v 7 nyi kw Ci co-me: R: lA< mL lA< bu mu gw tA lA; Ko. m ye] Je Fui, ho: mu: QxE ko cy q a le Ti: ro tA< gL: n, m si ru] co me: nyi: kuD: m mU: to< kw a< ci li zL tA lA; Ko.] fai, co me: nyi: kuD: m z: xU: cy< wu pai: ye] co me: nyi: kuD: m p xy; bi xy, t< si< jU. Ku: kw co m< gL: m TE 5 xU: ye m< gL: lo] go. si< TE 5 xU: nA<; kw ny fai 20 xU: bE si< ye se: lo} tD:-ho: cLu be rui,-li, xU, t cE, si P: w:-ce,-Cy:] p,-yao,-pe:] ko-ye-fui] y:-xU,-cw] w:-yi] rui,-ho-CL] xe,-t,-po: fai, rui,-li, mu-fe mU: cE, Ju be me-te, cE Ju, le Kui-me kw Pai, ce si< ty< m si P: wu-lai-so-t:] wu-te-Re-we] wu-myo,-so TE Ti: ho: m pai: wu tu kD m zi; du kw zi; Ci l lo}