yi< xU; do: pL新闻动态

rui-li kw 9 v 18 nyi m ci, mL du vy nyi ye m

瑞丽市开展“九一八”纪念日活动

时间:2018-09-28 11:21:39 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: rui-li xU, ny 9 v 18 nyi TA] rU-pD mA; le co-kuD kw dL dU: l m vy nyi Q9 v 18 nyiq tA< ci mL du ye si< x< zU le m tA< T: mi le be yi; nyi< gL: ty< lo} TE TI: nyi rui-li xU, rE wu pu, be rui-li xU, rE J: pA, su Ti: le ye si< be vi. l TA r mo m yi< sA; lU< mL kD lo} mo l 10 jU. TA rui-li xU, lo PE] ce-kao kuD a< KL:] we R go je go l m mo do n: vi. be so R so vi. kw a: jU: su p j: n Ci lU< mL gL: kDo} rui-li xU, ti, s co xyo so vi. kw m< su be so R a: jU: ny k, gu di kw zi; lo: l si< Q9 v 18 nyiq co-kuD x< zU le m vy nyi tA< T: mi le] ci< Cy: kuD tA< ni, nU be bA gL: m< gL: kD lo}