yi< xU; do: pL新闻动态

Fao-p, K, ny si xy me: kw ye tu je ty lo

草坝村群众积极投入人居环境整治

时间:2018-09-17 15:17:26 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  草坝村群众积极投入人居环境整治

  本报讯 (通讯员 早建芹) 今年7月以来,盈江县卡场镇草坝村各族群众积极投入人居环境整治,改善村容村貌。他们说,政策好了,生活好了,村容更要跟上。

  6月28日,草坝村召开各村民小组组长和妇女主任参加的整治人居环境会议,专门商议建立了全村提升人居环境的长效机制。随后,村里成立了“散牛散马管理小分队”,负责管理分散放养的牛马,防止牛马践踏和损害庄稼,使村民得以把更多的时间投入到生产生活上;要求村民搞好村寨的环境卫生,并建立了“卫生检查队”,每月8日进行卫生检查评比。

  提升人居环境长效机制的建立和实施,大大增强了村民的环境意识,村民们定期开展环境整治活动,村容村貌明显改观。在草坝村的影响和带动下,卡场镇各村寨群众纷纷行动起来,积极营造整洁秀美的人居环境。

  2018 Ko; 6 v 28 nyi ye:-cy xe, K-C cE, Fao-p, K, kw K, Fo. wu be R: mL R: gw xU: su tA< Ku zi; si< Q Fo. K, ny a li be si si xy xy Fo. R: tA< ty< s n, m cE, q kw gw zE si< lA; xU ye yA; je n, m ye Vo a: my cE, xy, tL b. l.o}

  go. si< ye Vo TE Ti: kw be Co si< ye ny] K, l: Fo. si xy me: kw my nyi dU: j ku< l si< Fo. K, mi p le ty.o}K, kw ny Q hu t< m a< V; a< mu: tA< gw: xU: zu q be tL t< k< nA<] K, l: Fo. ny a< V; a< mu: le bE kw lE; dU: l m tA< m: Ci< x< CU.o] bE Tu: co< m yi< jU. ny nE< bA; me: ye CU Vo} K, kw ny Qsi xy me: C: nyi zu q mi tL t< si<] a< TA: Ti: v mi 8 nyi TE Ti: nyi ny si xy me: C: lo nyi l si<] nE< bA; Ti: K, be si xy me: tA lA; Ko. be ye lo] TE lE ye m ny 2018 Ko; 7 v 8 nyi kw be ye tu je Vo}

  a< TA: Ti: v mi K, l: Fo. ny Ti: le be zi; l si< si xy me: ye TA: ny Ti: ro Co Ti: ro ji m sD< ni, so lA; Ko. ty< lo} a mL K:-C: cE, Ti: cE, lE; si si xy xy Fo. R: ty< s n, m Fo. K, tL Pe; l n, m sA; TU; ty< lo}

  (bo su be be: nyi< su fao-ce,-Ce] Po, su Fao-li:)