yi< xU; do: pL新闻动态

{me, li, co-kuD: CE:[ nyi: hw, Ti: hw, tA> lA; Ko. M

《魅力中国城》德宏战队完成第二轮录制

时间:2018-09-10 16:04:58 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  9 v 2 nyi kw be 9 v 4 nyi kw Ci] {me, li, co-kuD: CE:[ a< di: lo< bi.K M lo. PE. tA> lA; Ko. M tD:-ho: Fo. Zu. Ny pD:-ce kw je Ci yeo] {me, li, co-kuD: CE:[ nyi: hw, Ti: hw, tA> lA; Ko. M ny tD:-ho: lo. PE. be kw-to cao,-Ce, lo. PE. tA> lA; Ko. lo} TE. Ti: hw, ny yi< tE yi< jo. M a< di: lo< bi. M mU: PE;] Fo. xU: Fo. je: c> me:] Fo. xU: li: PE; sD< ni, TE. S. tA< mo< kw be tA> lA; Ko. lo}