yi< xU; do: pL新闻动态

sD> CI xo< lA; xo< su go nU, lA; nU, m zi; du ny le:-C> kw ye tu je m kw] tD:-ho ny xU> Py< nyi: Py< ru. mL

省残运会临沧开幕 德宏队首日获两金牌

时间:2018-09-10 15:53:22 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 9 v. 2 nyi nA; nA TA] ye:-n sD 11 lL< m Ci xo< lA; xo< su go nU, lA; nU, me be 5 lL< m ayo,-le:-Pi-KL go. nU, lA; nU, me ny le-C kw ye wu< tu kDo] Ti sD lE<; 16 m. m> cLu xU, kw be l m go. nU, lA; nU, me ye su 9 vy. 60 ro m ny] tA> lA; Ko m kw be xU> Py< TE 3 vy. 24 Py< m tA< vu. ru n, m j: gL t< kD lo} a mL kw CI] tD:-ho su ny go. nU lA; nU, me kw xU> Py< 2 Py<] Pu. Py< 6 Py<] zi: Py< 2 Py< ru. mL kDo}