yi< xU; do: pL新闻动态

K, jU: cE, tL ji. jU: ji. nyi Fo. jo. k, Ci: ty< m

一纸村规树正气

时间:2018-08-02 16:07:52 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  lo-Cw xe, CE:-fL cE, Fai,-yE:-Fui kw K, jU: cE, tL m ny 1991 Ko; 1 v. 20 nyi kw V lo] jU: cE, kw be yi< zL zL le: jU: ty< m 27 Ko; jo. Vo] yi< do; CU; su tA< ny K, nA<; kw be de mi x tA, le; l] Fo. Ku: Ku: su tA< ny yi< Ku: kD m gu: ju: yi< PU: 5 f< kw be 10 f< kw Ci jU. Fo,] TE lE yi< zL ye si<] a mL kw Ci yi< w: K, l: Fo. 24 vi. ny a: KL< x< m vi. Ku: m: jo.] ce, t li: K Hu, Pe: mL m Ti: vi. mi m: jo. TE lE mE do: jo. jo. le: Fo. jo. k, Ci: ty< lo}