yi< xU; do: pL新闻动态

yi< xU; do: 2 cE,

新闻简讯

时间:2018-08-02 15:36:59 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  1] tD:-ho: kw { xU< mo p xy; me: rE: mi nA bA Fe, To: L: [ pL gL: tu kD ty< Vo} 7 v. 20 nyi TA: w-te cE, m:-p, Fui m:-le, K, l: Fo. 30 vi. ny { xU< mo p xy; me: rE: mi nA bA Fe, To: L: [ ru mL su yi< wu< Ti: ho: Vo} ro: cLu kw xU< mo. me: ye p xy; a: jU: ny 90 mL; m: Fi.] TE Ti: ho: tA< si, zi. m. zi. tL gu be me: rE: z: gu mi nA yi< zL bE. gL: ji. le n t< lo] yi< wu< TA: le yi< zL bE. ji. t< si< To: L: kw 30 Ko; V ny 70 Ko; m: p le m tD; be bo Fe, kD ny] x< gL n< vy; a< xU: bA lA; Ko. du m: jo.] wu: hL. bu] V ny ni, m m: tE, su jo. si< yi< zL m: bE. ji. le ny] a KL my py du jo. l m yi< ce tL Pe; l lo] mi nA ny Fo. R: sA; my c V lo] mU: ko, dU dU kw po lA; Ko. tu l m my: bE. ny mU: hu lA; Ko. si< se; lA; Ko. tu l m V lo}

  2] ye:-cy xe, rE: me: cE, Ju be xe, we: Ti kw te, li yu: cyu: su Ti: le gw. zE. si<] fi ni, kuD: tL vy; nyi Ci l TA:] ye:-cy kw yi< xU: yi< je: be: to, t< m tA lA; Ko. zi; du Ti: m. ye, jo:} a mL kw be x fi< si<] 8 v. 10 nyi kw x fi< n: kD n, m yi< jU, tL t< lo] 10 v. do l TA: tA lA; Ko. zi; du ye si<] xE< gL: Pu. a< di: my: m ny 1 mL; kw Ci le n, m bA t< lo} be: v kD gu ny ai: cy P: te, hw, dL: si< n nyi] yi< te, hw, ny 15887543299}