yi< xU; do: pL新闻动态

cLu ci> wui ce> wui x< su tA< to, j me xy, tE, m

州纪委监委持续推进扶贫问题治理

时间:2018-07-19 11:00:54 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: Qye:-cy xe, K:-C> cE, hD,-ho Fui wui hui, hL< TA m cu rE, cy-ce:-r: ny] jU: k> kw bA t< m> tA< m: CO. CO.] x< Vo> be KL< si a> to> to> di. pao: ru. z: ] x< su tA< go. j to, j Pu. Ku: ru. z: m Cy. me ye kD m Ti le,] su tA< yi< KL< m cE, me: be xE> Je, cE, ye gL si kuD: cy Pu. Ku: ru z: m pL< du] yi< tA< t: ye: m: ye fi be jU. Fo. gL kD lo] yi< CY. me ye m xU: wu ny ce> C ci> kw> su tA< ru. gL si C nyi fi.oq} TE m ny cLu ci> wui ce> wui nA; nA le te, te<; C] te, te<; jU. Fo, bA Fe, t< m m ye Vo: V. lo}