yi< xU; do: pL新闻动态

Ye Py: tL> si Pu. hw> my: l m a-C> xU

夏日的金色喜悦

时间:2018-07-19 10:59:05 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  7 v. m lo-Cw. w. de kw ny xU> lA lA a: KL< lo< bi. lo] yi< KL: yi< lA; kw m w: ci kw ny ni, CU; mu be t lo}

  lo-Cw. xe, Ju,-s: a-C> xU xy> m:-To> Fui kw m lyu:-ce-J> vi. kw dU: CI ye ny ye Py: b. lE. lE le: mo. lo} a ni, TA: lyu:-ce-J> vi. ny ye Py: 15 mu tL> kD ny Pu. 7 mL; Kw< m: FI wu: mL kD lo}

  ye Py: tL me gw: xU su le do: bo> su tA< bA gL l ny] 2017 Ko; kw Ju,-s. xy> le ye Py: tL kD m a jU ny 2 mL; mu m: Fi jo m kw] ye Py: 6 mL; pi< x> mL] yi< PU: ny Ti ko> ce> m 27 Kw< m: FI wu: mL lo] ye Py: tL m Fo. vi. 2 tu 8 vy. 66 vi. su le ye Py: wu: mL m Pu. 9 tu> mL; Kw< m: Fi kw CI ye si] Ti vi. m 3 mL; Kw< m: FI yA; lo] TE m nA<; kw a-C> xU ye Py: wu: mL m Pu. ny 5 tu> mL; Kw< m: FI kw CI ye si] Ti vi. m 3 mL; Kw< m: Fi wu: mL lo] a KL< x< m ce, t: li: K> hu, ye Py: wu: mL m Pu. ny 8 vy. mL; Kw< m: Fi kw CI ye si] Ti vi. m 3 mL; 3 tu Kw< yA; lo} ye Py: tL m ny me: ye Fo. K, su Pu. hw> cE, Ti cE, PE; l. m pL< du] ye Py: tL me: ny x< m n: vo, lU< lo> kD b. l du Ti xU: PE; l.o}