yi< xU; do: pL新闻动态

ye:-n: te, w ko sL su ny m:-xU: te, a< to< r mo me: ye l m

云南电网口公司检查芒市供电局安全生产

时间:2018-06-15 15:46:52 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: ye:-n: te, w ko sL si: P: bu ny ko l m TE Ti: fi< TA m:-xU: ko, te, cyu: kw Ci l si< te, rE: me: kw C: nyi l lo} m:-xU: ko te, cyu: su ny Fo. vi. Ti: vi. ny te, a< to< a my Ci rE kD m bo ci, gu pyo Ti: m ye n, m 5 to< bE si< r mo me: ye ty< lo} C: nyi me: ye si< bA do l m xU: wu kw be Co ye] xy, tE si< a: KL< rE: s] a: KL< rE: n m] te, rE: me: ye Pe; l fi n, m me: kw te, te, ye sA; TU; ty< lo}