yi< xU; do: pL新闻动态

ni, lE. zu. le to, j Ci l m

爱心献给山里娃

时间:2018-06-15 15:44:03 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  6 v. 3 nyi TA:] su<-te: p-pe, K, kw so R: bu tA< ye:-cy xe, cyo, yu: cyu: ni, lE. zu. le Vo lo< Ci l lo} vy; nyi go m kw] ni, lE. zu. 30 ro ny so R: tA< tA, gL: l m gu: ju: ny Ti: ro tA< bU FU mL Fi nyi: s Ko,] yi jy Ci nyi] yi; s;] fai, Ci Fi: lA; Fi: du gu: ju: be sL, sL: bu yi< xU: yi< je: V lo} so R: bu be ni, lE. zu. ny Ti: le li-su gw. Ce, Ce, k: nA,] Ti: le mu: gw: gw. be k, Ci: Ci: le ni, lE. gL: t< ye lo}

  6 v. 1 nyi TA:] ye:-cy xe, Tu: xu kw: su ny su<-te: p-pe, K, l si< Pu. 2 tu 3 vy. PU: m To: L: so R: tA< tA, de: gL: l lo} TO: L: kw sD< ni, yi< xU: yi< je: bo t< lo] m: n: To: L: lo< nyi ny] so R: be p xy; sD< ni, jo. l n, m bE L: Tu: xu kw: su ny m: n: TE lE tA< gL: nyi co lo}