yi< xU; do: pL新闻动态

yi< xU; do: R: yi< xU; do: R: 5 cE,

新闻简讯

时间:2018-06-08 09:51:36 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  Ti] Ko. l m TE Ti fi< kw] tD:-ho cLu ny sA< xU sA< je be si, zi. M. zi. tA< pao: me te, te' ye si] bL. dU: be mU: mL< Ti pL kw xy, tL bi. l fi n, m kw be] ro: mU: KL: mU: lA; kw bi. zi; le fi me kw sA; w ti> gL b. l fi bA lo} Nyi:] tD:-ho cLu ny co> y te, xU, Tai:{R: K, m co-kuD: lo. PE[tA> lA; Ko me ny 6 v. 2 nyi tD:-ho sL> cw> kw ye kDo} tA> lA; Ko me kw tA> hw< le m ny 8 ro V lo} TE Ti hw, tA> lA; Ko me: kw m: hw< le su co> y> te, xU, Tai: kw m: tA> lA; Ko fi do V"mi] co> y te, xU, Tai: kw me: Co. rE je fi se: lo} s.] a mL TE Ti: fi< TA] 30 lL<(2017 Ko; m) co-kuD: ni< m FO. xU bA pL To: L yi< xU; do: Pe: si> me ny sL,-Cw CO:-Ce, kw ye kDo} tD:-ho Tw:-ce-pao, le ru. Pe: ye m yi< do: 30 Py< m ny] yi: de> fy. 3 Py< ru. mL] A, de> fy 9 Py< ru. mL] s. de. fy 22 Py< ru. mL kD lo} li] 2018 Ko; x< su tA< go j to, j me C: nyi me ny 6 v. 1 nyi kw be ye tu je Vo] 6 v. kw be 9 v. kw ny 3 hw, bE si ye lo] Ti hw, kw ny 7 nyi be 10 nyi] je n, m mU: ny co> xi: pu, 22 m. m> sD] ci< Cy le jU: m> cLu] cU: xy; xU, kw C: nyi ye lo} VW:] Ti kuD: lE,; m FO. mo me: ye su me bo ci, t< ny] 2017 Ko; Ko; mL< kw Ci] Ti kuD: lE,; kw 60 Ko; TA; si kw Ko. je m FO. mo ny 2 sA, 4 mL; ro kw CI ye si] FO. mo a jU: m nA,; kw yi< vy. bE kw 17 bE yA; lo] Fi; ro su 4 Ro m FO. mo Ti ro go vU. yA; lo}