yi< xU; do: pL新闻动态

Ye me te, te<; ye si< x< m n: vo, lU< b l fi

把工作做细做实 为脱贫摘帽画上圆满句号

时间:2018-06-08 09:50:16 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 5 v. 29 nyi TA] m:-xU x< su tA< go. j to, j me: kuD: cy le C: nyi l] sD kw su le C: nyi l m kw] ye:-n sD ce C: yE, ce C: c> li-le: ny Ju, ce> C: c> h:-yE: tA< ho: t< si] m:-xU mU: kw x< su tA< go. j to, j me: C: nyi kD lo} ye me C: nyi m kw] li-le: bu Ti: ho ny mi: TA k< nA wu.-F,-lu, xy] m:-xU cE, kw m FO. K, be FO. vi. kw CI ye si] yi< w le go j to, j ty< m FO. K, kw yi< xU; me: ye] FO. K, xy, tL me] xU< mo z: wo rE z: me] xy, tE, rE: z: me be FO. jo m: a li> be ye ty< m yi< zL C: lo< nyi kD lo} yi< w le go j to, j ty< m FO. K, kw m so R bu tA< ni, m a KL< Vo> ty< m li-le: ny go Ti: K, kw m so R: bu tA< to, j m To: L so PU: pL gL: kD se: lo} FO. K, be FO. vi. kw C: nyi kD k< nA] li-le: bu ny wu-F,-lu, xy cE, Ju kw CI ye si] sD ce C: yE, le TE Ti Fui kw me ye ty< m ko fo: tui, su tA< n> nyi lo< nyi kD se: lo} Wu-F,-lu, xy kw be le; l k< nA] li-le: bu ny fai, m:-xU cE, kw m hui:-xe: Fui be m:-hw. Fui kw x< su tA< go j to, j me C: nyi kD se: lo}