yi< xU; do: pL新闻动态

lo-Cw xe, ko a pe J t, tui, su le Kw li< xy. ty< m

图片新闻

时间:2018-05-17 16:21:56 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  5 v 9 nyi mo; lo TA: lo-Cw xe, ko a pe J t, tui, l-xe, pe Ce ce C: c su be p xy; 100 ro m: Fi. m ny Ti: le be] ro co-kuD: be me-te, tA< kD t< m lo ( n: w lo ) tA< yi< zL be Kw li< xy. li] m: xy. m gu ju go. ru si< mo do le 10 hw Fi go. tA, ho< ye lo}