yi< xU; do: pL新闻动态

cLu wui 7 lL< 40 hw, C wui zi; du Ku zi; m

州委召开七届第40次常委会

时间:2018-05-10 19:22:17 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 7 lL< cLu wui 40 hw, m C wui zi; du ny 5 v. 7 nyi TA m:-xU kw Ku. zi; kDo} cLu wui xu ci,] kuD: cy le rui,-li, lo. PE. kw lA: xU> Pu> rE xU: nyi ji. le fi n, m CI> ko wui xu ci,] kw> wui cu rE, w:-ce-Cy: ny zi; du kw jU: kD lo} Ti sD lE<; m ci> CD t: tL: me: w. zL ye ji> le fi] t: cU> pu, me yi< xU; xy, tE, n, m te, xU, zi; du] be Ti sD lE<; Qyi< xU; me nyi: xUqs. Hw, B; zi m t: ko> wui zi; du ye Vo: TE Ti ho m tA< bA pL si xy, so> TA] C wui hui, le bA] ko, l m fi ni, Ti Ko; kw] cLu wui ny co> y>] sD wui le ci> CD t: tL me: kw j: gL t< m c> c> kw CO. si] {tD:-ho cLu ci> CD t> tL me CO. rE ji. le fi n, m[To: L we: ce, xy, tL m V. lo] fai, ny yi< TE Ti me kw m zi; du Ku. zi; si] Ti cLu lE<; 2018 Ko; m ci> CD t: tL me ji. ji<; be j: gL t< kD se: lo} Ti cLu lE<; m yi< TE Ti me gw: xU su ny t: tL me TE m tA< yi< zL nyi> PU: si] cLu wui j: gL t< m kw be] ji. m ye Vo ru. rE si te, te<; CO. rE ji. le fi nA, lo bA} Zi; du kw ny nE< bA ye me a my, gw. zE. lA; Ko kD se: lo} Wui,-k>] li-cU,-me] y:-xy,-ho:] ko-ye:-cui>] cLu-Cy:] m-ye:-Jo] hLu:-xE, bu ny zi; du kw CO. zi; kD lo} J-yE-Pe:] kw-kuD:-cao,] lyu-yo-c,] cLu ce> C yE, be J: yE nyi: m. m> yE, c] cLu wui Ju, mi: xu c] yi< TE Ti me gw xU m pu, mD ho: mo< su ny zi; du kw t> zi; kD lo}