yi< xU; do: pL新闻动态

yi< xU; do: R:

新闻简讯

时间:2018-04-10 10:06:22 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  lo. wu< yi. mL kw m li-su li w: bu.o] a jU: su hw< hw] nyi< nyi ny 4 v. 10 nyi n: nyi: nyi. V. lo} Vw. Ny tD:-ho ho, lA: Ko bA pL> To: L xy, do su yi:-le:-syu, bA lo] nyi< nyi a jU: su tA< yi< do: 5 cE, bA m< gL: l lo] a jU: su yi< zL x> n> lA] x> mo !

  4 v. 2 nyi TA] rui,-li ny Ti xU, lE kw m ho mo< su zi; du Ku. zi; kD lo} co ko, tD:-ho cLu wui C: wui] cLu wui fu cU pu, pu, c> li-cU,-me: ny] co-ko, ye:-n sD wui] tD:-ho: cLu wui le jU: w mA fi bA Fe, t< m To: L a jU su tA< bA m< gL kD lo] ko-ye:-cui> CO. ti tA< ny co ko, tD:-ho cLu wui wui ye:] C: wui] rui,-li, kuD: cy le Pu> rE xU: nyi mU: kw m Ci> t: wui Ju, xu ci,] co ko, rui,-li, xU, wui wui ye:]C: wui] xu ci, ye fi> lo}

  tD:-ho cLu Ku: nA kw lE. zu nyi> m vy; nyi kw] a KL< fD; m> mo. do j. gu kw mo. do je l. m Pu. m: do CU.] Pu. m: do CU. M yi< cU, ny 2018 Ko; 4 v. 5 nyi s. Kw 12 jU, kw be 7 nyi 24 jU, kw CI lo}

  tD:-ho cLu wui] cLu cE, Ju ny fi> ni, Ti Ko; 7 v. kw be] Fui be xD, Ci> kw m k, pu, cU: ko bu tA] v. b. Ti m kw Ti ro go. dE kw w: PU: 3 tu be 3 tu 5 vy. Kw< mo> gL: lo] cLu Ti f< su tA< ny Ti ro m 1 tu Kw< mo> gL: lo}

  3 v. 31 nyi TA] m:-xU li-su xU: sD< ni, lA; me kD> x> gu be 2018 Ko; m go nU, lA; nU, me tA< xE< gL m pai: ny] P,-ti Fui wui hui, xe-lo: K, kw ye kDo}

  Ko fo me: yi< zL m: ye m k, pu 4 ro tA< C nyi kD lo} a mL TE Ti fi< kw] cLu ci> wui le rui,-li, kw ye me: C nyi ye ny] rui,-li, xU, ko> nye be x> wu, cyu: me jU: gu kw m cu rE, w:-me:] Ju, cu rE, cao,-Cy] cU: ko> y:-syo-hL: be rui,-li, xU, fe-kao, mU: KL L. lA; t> lA; Ko me ye gu kw m Cw-yi, ny] me: ye fi< kw me yi< zL m: ye] z: xU z:] x< TE k: nA, lA; Ko m pL< du] yi< w 4 ro tA< ye Cy. le m To: L bo fi kD lo}

  2018 Ko; m lE; zu nyi> m vy; nyi kw mo. do j. gu Pu. m: x> m yi< jU, ny: 2018 Ko; 4 v. 5 nyi 12 jU, kw be 7 nyi 24 jU< kw Ci V. lo} a jU: su ny lE; zu nyi: m vy; nyi kw] mo. do xU: wu. T: do le fi} hw< hw !