yi< xU; do: pL新闻动态

cLu rE: t, be cLu cE, Ju kw yi< xU; Ti: lL< si: P: zu.

新一届州政协领导机构产生

时间:2018-02-12 10:32:32 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  TE Ti: hw, tD:-ho: cLu 15 lL< p xy; zi du yi< wu< Ti: hw, zi; zu ye TA: si mL m rE: t, cu rE, ny J-yE,-Pe:( Co:-P: xU: U ko, je m 4 ro Ti: ro )] Ju, cu rE, ny fao,-xe-fo:(a-C xU:)] so,-yi-J;] to-CE:-pao ( Co:-P: xU: )] w:-me:-x] y:-li,-ye: ( li-su xU:)] o:-Tui ( tai-xU:)] k< nA< Ti: ro ny mi: xu C: fao,-li:-xe

  cLu Ti: f< cE, Ju kw si: P: yi< xU; si mL m ny cLu c: wui,-k (tai-xU:] ko lo go Ti: ro)] Ju, cLu c: ny li-Cao:-we (yi:-xU:] U tu je m yi< wu< Ti: ro)] lyu:-yo-f,] y:-xU,-cw] m-ye:-Jo] li-cE,-hw: (ce-Po xU:)] w:-yi (mL:] pD:-xU:)