yi< xU; do: pL新闻动态

cE, xe: wui ye: be rE: t, tai, pyo bu zi; du kw m bA KL:

德宏两会声音——政协委员和人大代表热议民生与发展

时间:2018-02-12 09:28:17 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  cE, xe: wui ye: be rE: t, tai, pyo bu zi; du kw m bA KL:

  y:-li,-ye: tai, pyo le bA] a mL rui,-li, lo. PE. kw a< KL: lE: Pu> xU: nyi m Ci> tL Pe; l k< nA<] ro: cLu be kuD: b: kw j> lA; Ko. n< m yi< jU, my: l ty< Vo] go lE V"mi Fo. wu: Fo. ti bu kuD: b: kw du. do TA: lA; zE. kD n, m me: yi< xU: yi< je: jo. si< a< di: KL lL: bB,] kuD: b: kw t> lA; Ko. ji. le fi n, m bE L: kw ro: cLu yi< TE. Ti: me: kw a: KL< SA; TU; ji. le fi}

  cao,-rui,-rE: tai, pyo le bA] tD:-ho: ni< m Fo. xU: li: Pe: f< rE: y; je m me: be pao: ji. le fi n, m me: kw w. zL Ti: To; sA; TU; n t< se: lo] a: nE. mU: nE. TA: bo t< m To: L: tA< yi zL go x>] TI: f< le Ti: f< Fo. mo: cy: KL: kw be f< U> y; l m m< mi: be mu: gw: tA< yi< ZL x> lo:] ni< m Fo. xU: li: Pe: tA< mo< gL: gu. po: wu, kw: Ti: m xy, tL] a nE. TA: PU: P: PU: m le ce; rE: ty< m gu: xU: gu je: my: my: hw x>}

  cE,-kw-yo: tai, pyo le bA] a: KL< li: nyi sA; hu si< PU: m mU: Pe: tA< pao: ji. le fi] si: li> m mU: Pe: jo. si< le: ji. m xU< mo z: wo: tL do l lo] v. mi. be li. mi. tA< gw: xU: ji. le fi] lo. PE. mU: KL: kw Pu> rE: m gw: xU: me: ye ji. le fi} 4 f< m yi. lo. gw: xU: me: jU: w: mA. su ko fo: me: ye ji. le m Ti: le ny m: xy. xU: le yi. lo. tA< lU, py l m r mo ku< n t< lo] fai, mU: sA; be mU: mi. tA< lU, py l kw mi yi< zL pao: ji. le n t< lo}

  cy-Ce-x> wui ye: le bA] PU: L; Ti: nyi TA; si> TI: nyi gw. l ty< m xD, hui, nA' kw] ci> FD: ko fo: me: ny TI: nyi TA; si> TI: nyi my: l si< ci> FD: me: ye su ny a KL wu: hL. l.] wu: hL. m le: m: Fi. nE< bA; su T; l] vL. l kw ci: b. l n t<] tA> Vo: Fui Ti: f< m k, pu, ny v. b Ti: m kw 1 tu Kw< le: ru mL ty<] mo: vU. Pu. mi m: pao: j. j. be t< si< Fui k, pu, ye su tA< ni, m a KL lU, jy. leo] TE. Ti: xU: wu. tA< lo< nyi si< yi zL xy, tE, lA.}

  c-mD:-J> wui ye: le bA] RL. m: ji. m R: nE R: tA< fai, Ti: hw, n. C: nyi me: ye ji. le fi] TE. m ny vi. Ku: kw Fo. wu ye su mA. n, m D. pi< V lo] kuD: cy cE, Ju be xD, hui D. pi< mi V lo} vU. do l kw be Fi; 6 Ko; kw Ci RL. m: ji. m R: nE R: tA< cyu, j. k< nA< n. fai, Ti: hw, C: nyi m ny] k< nA< si> kw R: nE. tA< fai, m: n. l n, m ye ty< m V lo] n. xy, kD k< nA< go dE: hw< le; l m R: nE tA< wu< nL< dU: j: cE, kw be ni, ku gL: be n. xy, a: cy; le xy, gL: be TE. nyi: cE, jo. lo}

  li-a,-v-ko, tai, pyo le bA] Ti: bE. ni< m Fo. xU: so R: ny hL: Vo: yi zL m: n n, ku< si< syo xyo: TA: le: To: L: m: so ji.] k< nA< Cu co> so TA: ny yi< P. m: so dA je b. l si< nA; nA; To: L: m: so Ku. m my: lo] go lE nyi ni< m Fo. xU: Vo: be hL: Vo: Ti: le To: L: m< me: a: KL< ye n, m gw zE. xU: nyi lA.] nyi: xU: Vo: m< P: m< m. tA< nyi PU: si< Pu. tA< mo< w. zL my: l fi}

  cao,-li-xe> tai, pyo le bA] xU< mo Fo. K, kw m: tE, m yi< cE, kw be xy, do l m z: xU: tA< k: FU: n t< lo} TE. nyi: s Ko; kw] xU< mo me: ye su ny z: xU: z: cE, kw my: nyi r mo ku< l ty< V"mi lo. PE. kw z: xU: gw: xU: ji. m tA< tA> nyi kD ny m: Ci m: lo; gu jo. se: lo} Ti: bE. ni, m nA> m L. lA; ye su ny] xU< mo Fo. R: z: xU: si: li r mo cE, yi zL m: ve: ku< m sD< t< si< yi< PU: m: PU: m z: xU: tA< wu: je ty< lo] go si< a mL ny z: xU: gw: xU: pu, mD: le a: KL< dL: FU: ty< lo] TE m le: m: Fi. ro: xU< mo< me: ye su V"mi yi< PU: nu: m z: xU: tA< T: my. nA<] yi< cE, m: tE, kw be xy, do l m z: xU: z: kD ny go dE: n. l m sD< n t< lo}

(PO, su yi:-pe-ro:  译:余秉蓉)