yi< xU; do: pL新闻动态

a li si< x< m lA; my yi< zL ny, ji. le ty< lo

聚焦脱贫攻坚,把脉问诊开良方

时间:2018-01-12 10:17:42 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  a li si< x< m lA; my yi< zL ny, ji. le ty< lo

  sL fw t wui xu ci, ye:-cy K-C kw je si< x< su tA< go tu me: kw C: nyi ye m

  a: jU: xyo K xD, hui, kw dU: Ci le b. l fi n t< lo bA m ny] co-kuD: ko, C: t: le co-kuD: p xy; tA< ho: mo< m cy: KL: Vo] me: cE, TE m kw sA; TU; tu kDo} wu: hL. m] ye x< m a: jU: tA< to, hw< kD si<] 2020 Ko; kw Ci le ny a: jU: jo. s. m xyo K xD, hui, kw dU: je b. l fi n t< lo}

  2018 Ko; 1 v 5 nyi kw be 7 nyi kw TA:] tD:-ho: sL fw t wui xu ci, Ko-lD:-k, bu Ti: zu ny ye:-cy xe, K-C cE, kw je si< x< su tA< a li go tu n, m me: cE, kw C: lo< nyi je lo} C: nyi zu 6 nyi nA; jU, kw Cao-p, xyo xyo:] ku Ko; f< so m xyo: xyo, be xU,-fu:-ho: xyo xyo: kw je si< C: nyi ye TA:] m< P: m< m bu le bA gL: l m kw yi< zL n n, si<] fai, Fo. wu: le le bA gL: t< ye m ny] so R: tA< Ro TA: le To: L: sD< ni, m< gL: le: m: Fi. yi< xU: yi< je: yi< zL m< gL:] mu: gw: gw ku< fi] gw ce, ce, ku< fi] m< P: m< m bu Fo. xU: li: Pe: kw fai, yi< zL xy, so xy, n nyi si<] so R: tA< Ro TA: le Fo. xU: li: Pe: yi< zL m< gL: bA t< ye lo}

  mo; lo. jU, TA: ny K-C fui wui hui, kw ty< si<] cE, Ti: f<] Fui Ti: f< be ko fo: tui, ye su TE Ti: ho: tA< Ku. lo: t< si<] x< su tA< go tu me: gw zE. lo}

  yi< wu< Ti: To; ny sL fw kw be ko fo: tui, ye ty< m tui, c: yi:-Fai:-w, m< P: le me: cE, kw a li sA; TU; ty< m wu: su tA< bA mo< gL: lo] K-C cE, t wui xu ci, fo-ce-me: be K-C Fui t wui xu ci, sui-cU,-kuD: le fai, me: cE, a: my, xU: kw a li V m yi< zL bA do l k< nA<] Ko-lD:-k, xu ci, le ho: mo< KL: bA pL t< ye m ny 3 KL: V lo] 1 KL: ny cE, be Fui Ti: f< kw ko fo: me: ye su me: cE, kw TE lE yi< zL ti si: t< m ji. lo] yi< zL ho: mo< sA; TU; si< 2018 Ko; kw x< m n: vo, lU< kD b. l du ye} 2 KL: ny me: ye cE, hw rE: ji. le fi] rE: ye w: PU: jo. m me: cE, hw do l si< K, l: Fo. a: jU: Ti: le sA; TU; fi} 3 KL: ny Fi; Ro su Ti: ro le Ti: ro tA< To: L: yi< zL so w fi] a< xU: me: ye mi sD< ni, cu: yi, jo. si< le: ye Pe; l lo be x< TE. gL: t< ye lo}

  k< nA< Ko xu ci, ny K, l: Fo. Ti: le a< wA; vU. gu be l: cy< xy, gu kw lo< nyi Ci le si<] Ti: ni, Ti: w: sA; TU; ny ji. gu a li jo. m bA pL< m< gL:] vi. xU; xy. ye me: cE, kw V"mi C: lo< nyi t< ye si<] Q Vw< tA, gL: z: m m: ji.] p xy; ci< Cy: Vw< hw z: ku< l n, m kw ho: mo< q be bA gL: t< ye lo}

  bo su yi:-Fai:-w, 通讯员:余才旺