yi< xU; do: pL新闻动态

ro: cLu fi ni, Ti Ko; kw ye b. l fi n, m me: d: m

我州今年一季度重点项目集中开工

时间:2018-01-12 09:28:55 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 1 v. 8 nyi TA] tD:-ho cLu 2018 Ko; m yi< wu< v. b 3 m kw] tD:-ho cLu kw a KL< wu: m> me: d: m ny sD> mo. do j. gu s 339 m:-xU cE-J, kw be m:-hai kw CI ye m j. gu Kw tu kDo} cLu wui Ju, xu ci,] cLu c> wui,-k>] cLu rE t, C wui hui, Ju, cu rE, w:-xe>-Cai] Ju, cLu c> o:-Tui>] li-Cao-wui] cLu cE, Ju, mi: xu c> li-pe>] m:-xU wui xu ci, cao,-to-mD: bu ho: mo< su ny me: ye tu je m kw Co. ye kD lo}

  ko, l m TE nyi: s. Ko; kw] cLu wui be cLu cE, Ju le te, te' sA; TU si] g; po< Ti f< su tA< Pu. de:] nE< bA mU: kw Ci> nye d: m hw> wu< dU: l m pL< du] ro: cLu kw m PU: L xD, hui, gw> l me: kw a KL< go tu b. l ty< Vo} yi< TE Ti me: gw: xU su le bA] ye me: d: m TE Ti ho: kw rE: n, m Pu. a jU: ny 15 sA, kw CI ye lo] TE m nA' kw fi ni, Ti Ko; m ye me kw rE n, m Pu. ny 4<7 sA, m: FI kw Ci ye n, m j: gL t< lo}