yi< xU; do: pL新闻动态

m:-xU: kw m: tE, m: zo: m me: ye su m tA< Po, to, m bA pL zu.

芒市活跃着一支反邪教宣传志愿队

时间:2018-01-08 10:11:37 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 2017 Ko; 6 v T. po< m Ko; Ti: bL: kw] m:-xU: kw ci< Cy: ni, lL: kw be m: tE, m: zo: m (xe: cyo,) tA< Po, to, bA pL zu. Ti: M tL Pe; l.o] l: Fo. a: jU: ny 12 ro V lo}

  TE. Ti: ho: bA pL zu. ny Qni< m Fo. xU: k, pu, le be bA pL me: ye] ni< m Fo. xU: Vo: cy: si< PL. m< gL: m bA pL me: ye] ni< m Fo: xU: To: L: fo, bo si< bA pL] ni< m Fo. xU: pai: ye si< tA, mo<] ni< m Fo. xU: sD< ni, li: Pe: kw be tA, mo bA pL zu. tL Pe; l T. po<] Ti: xU, lE' m K, R: lo. R: ty< m mU: kw a: my, hw, dU: Ci le si< m: tE, m: zo: m (xe: cyo,) ny a my. Ci xU: bE. t< m] Fo. R: tA< a li kL< z: Py, z: l n< m] m: tE, m: zo: m (xe: cyo,) ny xD, hui, tA< a KL Ci li: nyi lU, by le ku< m Fo. xU: p xy; bu tA< ji ji zo: zo: bA pL.gL: lo}

  a mL bA pL m< gL: kD m 22 hw, jo. Vo] m: tE, m: zo: m tA< Po, to, m bA pL To: L: mi 1 tu Py: m: Fi. pL gL: kD lo] bA pL m< gL: Ci ye su a: jU: 2 tu ro V lo}