yi< xU; do: pL新闻动态

Me-te, do: bo su le ro: cLu kw do: x> bo l m

缅甸媒体记者团到我州参访 与我州新闻工作者沟通交流

时间:2018-01-08 10:08:25 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 12 v. 27 nyi be 30 nyi TA] ro: cLu le Ku. gL Ci ye m kw be] me-te mU: wu< Ti pL< kw m do: x< bo m xe: hui, cu xi: wu:-TD:-ao, bu ny yi< do: x> bo zu. B; zi; si<] ro: cLu yi< do: x> bo me:] yi< xU yi< je CI> nye me] PU: L: L. lA; me:] xU< mo z: wo: me: TE Ti ho m a li> be ye ty< m yi< zL C: lo< nyi kD lo} me: C nyi m zu ny me-te,{me-te, se-kw pao,[] {ce,-pao,[] {go Ti mU: kw m yi< jU, pao,[] m,-tD:-lD; y,-cLu] y>-kw> kw m do: x> bo me ye su be me-te, kuD: kw mE> do jo m yi< do: x> bo me: ye su V. lo}