yi< xU; do: pL新闻动态

co> me nyi: kuD w> Cyu: dL: t> lA; Ko. zi; du. Ku. zi; m

中缅两国球友再聚网球场

时间:2017-12-01 12:34:28 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 11 v. 26 nyi TA] Ti Ko; Ti hw, m co-kuD: tD:-ho me-te, mu,-fe Fo. wu: be Fo. mo: w> Cyu: dL: t> lA; Ko me: ny] ro: cLu go nU, lA; nU, me ye gu kw ty< si dL: t> lA; Ko kDo} cLu wui Ju, xu ci,] cLu c> me: tai, ye ty< m wui,-k> ny gw, zE. lA; Ko me ye tu> je Vo be bA pL kD lo} nyi: CE: kw m yi< TE Ti me: gw: xU su ny j. lA; Ko. PA; pL gL: lA; Ko kD lo} co> me: nyi: CE su w> Cyu dL: t> lA; Ko me: ny 1996 Ko; kw be ye tu je] Ti Ko; kw dL: Ti hw, be nyi: hw, ye lo} 2013 Ko; kw be Ti Ko; kw ny Ti hw, ye m bA Fe, kDo}