yi< xU; do: pL新闻动态

lo:-cy yi. bE kw a: m le lU, by gL: ty< l ?

网眼密布的龙江伤了谁?

时间:2017-11-13 10:19:14 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  9 v. 15 nyi TA] do: x> bo su le cLu] m:-xU be lo-Cw. Xe, kw m nA> yi. me: C: nyi m fu tA< Co. t< si] lo:-cy> nA> yi. bE kw li> zi; me kw my> by du jo m: jo m tA< C lo< nyi kD lo} lo:-cy> nA> yi. ny te, c, be yi. lu bE ho, l m tA< r> mo du V. lo] fai, ny z: wo tL me kw yi. jy rE: du] mU: k: nA l su tA< lo< k: nA fi du ye m V. lo}

  lo:-cy nA> yi. TE Ti cE, m ny ly:-ho] lo-Cw. be m:-xU TE s. m. m> xe, xU, kw ko, yA; lo] li> zi: je n> m ny 33 Pe: J ko> li jo] xU> tA< mo ny 55 ko> li jo lo} 2014 Ko; TA lo:-cy nA> yi bE ny sD> mo. do. j. gu gw: xU m Te> le] nA> yi bE kw m li> zi: me ye gu 5 f< Ti f< m bA Fe, kDo} 2012 Ko; TA g; po< Ti f< le nD: hw 1 vy 60 ro zL: m li> 8 m ye fi l lo}

  fi ni, 4 v. 15 nyi TA} cLu] m:-xU be lo-Cw. Xe, yi< TE Ti me gw: xU su ny] lo-Cw. Xe, mo>-yo xy> cE, Ju] w:-fL-xu, xy> cE, Ju] m:-xU xi>-x. xy cE, Ju] wu-F,-lu, xy cE, Ju be Ti le, ye si] lo:-cy nA> yi. nA' kw a to> to> Vw< vU. su be m: sL: m: xy. ye su tA< te, te C nyi kD lo} Yi< do: x> bo su le a jU: su tA,] lo: -cy nA> yi. tA< si: si: xy. Xy' be ye si] ro: mU ro lo. tA< a KL< bi. l fi, m kw be] mU: co k: nA l su tA< w. l w. my: l fi be Vo> lo< ty< lo}