yi< xU; do: pL新闻动态

Ye Py: tL si Pu. m: n: n: Hw my: l ty< m a-C> xU:

烤烟产业助梁河阿昌族贫困户增收脱贫

时间:2017-09-08 10:46:33 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: ly:-ho xe, n-so, xy kw-c> Fui nyu:-C-di, K, kw m so> R: li-ye,-po ny t, xyo pD> Ko> Kao: mL m p> s: To: L pL> gL l m ru. mL kD m pL< du] yi< w Ti vi. m tA< a KL< k, CI leo} yi< m, m ly:-y;-cU ny fi ni, Ti Ko; m ye Py: a my> CI wu: mL n, be Ti TD sw; nyi kD ny a KL< ni, Kw: xU le lo] yi< a mi: To: L so> PU: 4 tu> Kw< m tA< dU: j x< m: CU.o} yi< TE Ti me: sD< su le bA] Ko. l m TE nyi: s. Ko; kw] Ti kuD: lE' kw ye Py: tL> m> nyi< yA; le ty< m kw] ly:-ho xe, ny ye Py: tL me kw te, te' sA; TU kD m pL du] ye Py: tL me: m: n: ye ji. le si] ye Py: tL me: kw Pu. A my, x> mL kD lo} 2017 Ko; kw] ly:-ho: xe, su ye Py: tL> su ny 1 tu 4 vy. 68 vi. kw CI yeo] ye Py: tL kD m> mU: mi. ny 1 mL; 8 tu 3 vy. Mu mi. m: Fi kw CI ye si] TE m kw be Pu. 6 tu> mL; Kw< m: Fi hw> mL kD lo}