yi< xU; do: pL新闻动态

tD:-ho: cLu nyi: m Ti: m rE: me: yi yE, kw n. xy, a: cy; d: m yi< xU; nyi: m wu. rE: ty< Vo

第二人民医院新添两台大型医疗设备

时间:2017-09-08 10:23:44 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  8 v 28 nyi TA:] tD:-ho: cLu nyi: m Ti: m rE: me: yi yE, kw n. xy, a: cy; d: m yi< xU; nyi: m wu. rE: ty< Vo} TE. nyi: m n. xy, a: cy; ny ho:-l: kuD: cy kw be xy, do t< m Je-li,-Pu bA"m a: cy; V lo] a: cy; d: m yi< xU; rE: tu je ty< nyi nyi: m Ti: m rE: me: yi yE, ny n. xy, TA: yi< be: xy, to, cE, kw mu TI: f< kw dU: Ci leo}