yi< xU; do: pL新闻动态

cLu li-su xyo: hui, so R: tA< to, j m

德宏州傈僳学会助贫困学子求学路

时间:2017-09-08 10:20:59 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  cLu li-su xyo: hui, su Fo. wu: bu ny so R: tA< go j to, j m me: Ti: Ko; le Ti: Ko; a KL sA; TU; ty< lo} so R: bu ny x< mo ni, jo. si< t, xyo: kw dU: je k< nA< V"mi To: L: yi zL so ty< lo} be: TE m ny cLu li-su xyo: hui, hui, c: y:-li,-yE: le hL< TA: cLu li-su xyo: hui, hui, c: Fo. mo: yi:-cE,-lai: tA< fi si<] fi ni, t, xyo: Kao: hw< le m x< su li-su so R: tA< Pu. gL: si< to, j ty< m V lo}