yi< xU; do: pL新闻动态

xD, hui, cu: yi, c mi ni, lL: bA pL m< gL: (9)

社会主义核心价值体系

时间:2017-05-12 09:39:52 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  (16) p xy; si: bi. ni, bi. l n, m> a: nA< ye} si: bi. ni, bi. l n, m> yi< xU: yi< je ye si< xD, hui, cu: yi, c> me: ni, lL: tL Pe; l du ye} we: me: m> lo. PE:] we: me: m> Fo. K,] we: me: m> tA> wui,] we: me: m> vi. Ku: tL cE, kw dE: dU] a: jU: su tA< To: L ho: U> so be ye] m: n: n: p xy; sD< ni, mO l m> be xD, hui, we: me: l n, m> tA, tu} K, Ci: lo< bi. m> co-kuD tL Pe; l du ye} Fo. li: w: li: m< gL:] me: d: m. ye TA: kuD: PA, fU, Vo>] kuD: mu: gw: ho: gw] so vi. kw To: L: so tu kD m> vy; nyi be so R To: L so n: kD m> vy; nyi kw ni, Vo lA; Ko. m> zi; du ye] a< di: x< jU. m> xU: wu. kw xU. su tA< fi< mL zi; du ye] Fo. li: w: li: le xD, hui, cu: yi, c> me: ni, lL: tL Pe; l du ye} p xy; mU: co k: nA, je TA: m: we: me: m> T: ye be yi< zL m<] gw: xU: cE, kw Co. PU:] tao, tD: jo. m> ye] ve: nyi l m> kw Ko. ru] p xy; mU: co k: nA, je m> kw su le a< xU: bA l du T: jo. fi}

  (17) ji. m> sD< ni, li: PE; le l Fo. ni, m> ji. l du be we: me: l du vU.} co-kuD: Fo. xU: Fo. je: Ti: f< le Ti: f< sA; TU; si< a< nA< be de mL m> sD< ni, li: PE; ny a: jU: su ni, M> Ku: kw a< di: lE. l du sA; w be bo le du z: xU: V lo] m: jy ty< m: mD; ty< ny ro: co-kuD: Fo. xU: Fo. je: wu: l mo l Vo} ji. m> sD< ni, li: PE; jU: cE, tL] sD< ni, lL: PE; so mL du gu: ju: be c> me: m< mi: tA< yi< zL pao:] T: Pi; le fi] T: tA, lo kD] Fo. mo: Ti: f< le de gL: t< ye m> sD< ni, tA< so ru m> Ti: le ny] a mL m> vy; nyi tA< g; si< bo t< m> c me: m< mi: nyi s. s. le: m> xy, m< gL:] Fo. xU: Fo. je: pai: vy; nyi kw ci< Cy: Fo. xU: li: PE; tA< so ru m> zi; du ye] ci< Cy: Fo. xU: li: PE; a: KL< ve: mL m> tA> be: k, Ci: Ci: le tD, m< gL:} So R tA< m< gL: du To: L kw PU: m> Fo. xU: li: PE; so mL du bo ho: si< m< gL:] Ti: f< le Ti: f< kw yi< zL bE. si< m< gL:} Fo. K, kw ye ji. m> mi: vi. sA; w le: jE; ty< fi] m: ji. m> mi: vi. T: jE; dU: l fi] k, Ci m> sA;] si: bi. ni, bi. m<> sA;] yi< xU; vy; nyi gw: l n, m> sA; TE Ti: ho: m> ny Fo K, sA; Pe; l fi}