yi< xU; do: pL新闻动态

cLu cE, xe ny ho: xU: fL, hui, cyu, ru me C nyi m

州政协视察红十字备灾体系建设

时间:2017-05-12 09:37:03 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 5 v. 2 nyi kw be 4 nyi kw CI] cLu cE, xe Ju, cu xi: tao,-syo-rui,] cLu cE< xe mi: xu c y:-ho: le ho: t m cE, xe me: C nyi zu ny rui,-li, lo. PE.] ye:-cy xe, kw CI ye si] Ti f< le Ti f< m ho: xU: fL hui, cyu, j ye j me: a li> be ye ty< m yi< zL C lo< nyi kD lo} me: C nyi zu le bA] ho: xU: fL hui, me: ye su ny] xU: wu do> l m tA< r> mo] cyu, ru n, m ye me te, te' j: gL b. l si] cU> cU> xU: wu do l TA: ni, F cyu, ru b. l fi] ni, F to. j b. l fi n, m kw be] yi< xU yi< je xU: wu do. l m tA< ni< le fi bA lo}

  Ju, cLu c] cLu ho: xU: fL, hui, hui, c> xu-ho:-Tao ny gw. zE. zi; du kw CO zi; kD lo}