yi< xU; do: pL新闻动态

ho-ru.-li, le m:-xU to, j ye j me C: nyi m

何汝利在督导调研芒市脱贫攻坚工作时提出 拿出实干精神 确保顺利实现全市脱贫摘帽

时间:2017-01-05 15:17:22 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 12 v. 29 nyi TA] cLu wui Ju, xu ci, ho:-ru.-li, ny ye me C: nyi zu tA< ho: t< si m:-xU cy-to> n:-ce> mU: kw cU< l m FO. K,] xe>-k> xy Ce:-Cai,-T:] co>-x. xy xai,-k> mU: kw CI ye si] x< su mD su tA< to, j ye j me] me ye Fo. K, kw n. xy, n. nyi gu vi xy, tL me] me ye Fo. K, su tA< To: L sD< ni, nyi> gu] k: nA, gu vi. U> gL me] yi. jy cE, xy, me] a< to< sL< cU, tL me a li> be ye ty< m tA< yi< zL be C: lo< nyi kD lo}

  ho:-ru.-li, le bA] Ti lo. PE. lE' Ti f< le Ti f<] pu, mD Ti m. le Ti m. m> yi< TE Ti me gw: xU: su ny] x< su mD su tA< to, j ye j me te, te' ye ji. le si] t: co> y> be kuD: wu, yE, le ye me TE m ye ji. m: ye ji. C; nyi l n, m tA< hw< hw' Ko. ru}