yi< xU; do: pL新闻动态

li-cE,-y: le ro: cLu kw m ko nye tL me C: nyi m

李正阳调研我州工业园区建设时强调找准定位用活优势

时间:2017-01-05 14:48:29 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 12 v. 27 nyi TA] sD cE, Ju t: fu su li-cE,-y: ny rui,-li, lo. PE.] lo-Cw. xe, be m:-xU lo. PE. kw m ko> nye me xy, tL m] Pu> jo su tA< Pu. tA, ho: l si Ci> nye me xy, tL fi l m te, te' C: lo< nyi kD lo} yi< le bA] tD:-ho mU: kw m yi< xU yi< je Ci> nye me xy, tL ji. le si] tD:-ho mU: kw m PU: L xD, hui, m: n: n: gw> l fi m kw be] ro: cLu kw m x< su mD; su tA< to, j ye j me kw sA; w yi< zL ti> gL b. l fi bA lo}

  sD ko> xe, wui Ju, cu rE Pu>-li,-ho:] Ju, cLu c li-cE,-hw:] cLu ko> xe, wui cu rE, ho:-le: bu ny CO. B, si C: nyi kD lo}

  rui,-li, lo. PE. kw m hw: x> ko> nye me ye gu 2015 Ko; kw Ci l TA] yi< xU yi< je ko> nye me ye l m Ci> nye ny 45 vi. jo Vo} lo-Cw. xe, ko> nye me xy, tL gu. ny a mL te, te' ye tu je ty se: lo] xy, tL m> mU: a jU: ny 67 Pe: J> ko> li jo lo}

  li-cE,-y: Ti ho: m ny m:-xU ko> nye me ye gu Te> yu, l: mu:] hLu, ku K> Je> xy, me ye gu kw CI ye si yi< zL C: lo< nyi kD m Ti le, ny] m:-xU yi< TE Ti me gw: xU su le m:-xU mU: kw m ko> nye xy, tL me a li< be sA; TU ty< m ye Vo: bA do l m tA< yi< zL n> n, kD se: lo}